Home : Curaçao en Aruba : Wat is Curalyse?
Start
Micromacro Consultants
Photos
Projects
Downloads
Contact
Nederlands
Micromacro Consultants
Fotos
ProjectenNL
CuracaoAruba
DownloadsNL
Route
Introductie Wat is Curalyse? Wat is MARUBA? Artikel Economie Nederlandse Antillen

Wat is Curalyse?

Inhoudsopgave:

Curalyse is al sedert 1995, dus al twintig jaar in gebruik.

Curalyse is een macro-economisch model van Curaçao. Het bestaat uit twee onderdelen. Een dataset met de Nationale Rekeningen in ruime zin (behalve productie, loonsom, invoer en uitvoer en overheidsinkomsten en uitgaven ook: prijzen, monetaire variabelen, arbeidsmarkt etc.) voor de afgelopen jaren. Voorts gedragsrelaties en definitierelaties en exogenen (internationale inflatie, overheidsmaatregelen) op basis waarvan de complete dataset ook voor toekomstige jaren kan worden berekend.

Het model wordt gebruikt voor analyse van het verleden, vooruitberekeningen voor de toekomst en de doorrekening van de effecten van overheidsmaatregelen en gedrag van vakbonden, ondernemers en consumenten op de economie.

Voor een impressie van Curaçao klik hier.

Handleiding Curalyse

De handleiding en de theorie achter de gedragsvergelijkingen staan gedetailleerd beschreven in twee aparte sheets in het model. Het model is te lezen en te draaien in Excel. Men kan een oude shareware versie van het model hier downloaden onder de kop Curaçao.

Ook Antiltax is gratis te downloaden. Antiltax is de koopkracht & poverty module bij Curalyse. De shareware versie is van 24 juli 2009.

Verder kan men ook StudieCuralyse17 downloaden. Deze file bevat een studiemodule in zeven stappen met uitleg zowel in het Nederlands als in het Papiamentu.

Daarnaast is er voor intern gebruik ten behoeve van nieuwe medewerkers DEZ een compleet ‘’Naslagwerk Curalyse” beschikbaar met diverse trainingsmodules en CDROM met vrijwel complete documentatie (data en modelfiles bij de 22 Draaiboeken Curalyse). 

Institutionele achtergrond

Een klein land als Curaçao kan  niet permanent beschikken over alle mogelijke specialisten als een groot land zoals Nederland ter beschikijg heeft. Dat geldt niet alleen voor medisch pecialisten, maar ook voor macroeconomische specialisten.

Sinds 1995 beschikt Curaçao over het Curalyse macro-economische model. Na de bouw is dit instrument intensief gebruikt door voorheen DEZ thansMEO bij analyses ten hoeve van o.a. Outlook en beleidsnotities en de studie door en inwerken van nieuwe DEZ/MEO medewerkers. In de afgelopen twintig jaar van het bestaan van Curalyse zijn er 7 coordinators Curalyse geweest, dus gemiddeld om de drie jaar diende een nieuwe coordinator te worden ingewerkt.

Na de intensieve bouwfase is MMC in de daarop volgende onderhoudsfase ondersteuning blijven geven, maar minder intensief: jaarlijks gemiddeld een of twee korte bezoeken van de senior consultant (met inmiddels 41 jaar relevante ervaring) aan Curaçao, een bezoek van de meest betrokken Curalisten van twee weken aan MMC in Nederland voor training door steeds een zevental MMC specialisten, en voorbereiden van de bezoeken en beantwoording vragen via telewerken. Gemiddeld vanaf het jaar 2000 slechts 28 werkdagen voor de senior consultant en 17 voor zijn asistent in totaal voor training nieuwe medewerkers, vervolgtraining bestaande medewerkers en begeleiding bij update van het model, inclusief  aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen en modules.

De vraag wordt soms gesteld hoelang de ondersteuning door een extern bureau door moet gaan?  Het antwoord is dat de ondersteuning door een extern bureau minder kan worden naarmate MEO beschikt over voltijd  experts met meerdere jaren ervaring op dit gebied. In dit kader kan worden vermeld dat MMC in 2012 Calmera BV (het bureau op Curaçao van Runy Calmera die van 1996-2000 Coordinator Curalyse was bij DEZ) heeft ingezet om aan een aantal MEO medewerkers workshops te geven.

De laatste drie bezoeken van MMC aan Curaçao waren  begin september 2013, begin november 2014 en begin januari 2015. Zie Paper Curalyse, januari 2015 met een overzicht met archief van alle Curalyse files, ook van eerdere projecten, plus USB stick met al die files.

Inmiddels kreeg de vroegere  coördinator Curalyse per 1 oktober een nieuwe baan (afd. Nationale Rekeningen, CBS Curaçao). Haar opvolgster is Mary-Rose Rosalia. Zij heeft een Bachelor in Business Administration van de UNA en een Masters in International Economics van de Erasmus. Zij is drie maanden terug bij MEO begonnen en is al bezig met enkele introductie trainingen Curalyse, Curatax en huishoudmodule.
Zie voorts op
www.micromacroconsultants.com

 Aan de workshops 4-6 september 2013 namen deel: de Curalisten : Dianadira Martis, Natalie Petronella, Monique Bernadina, Irainety Copra. Voorts is er nog een medewerker van Sector Economische Ontwikkeling en Innovatie toegevoegd aan het team: Julisa Sluis-Albertoe. Verder paricipeerden in sommige workshops de heer Luelo Girigorie, Directeur Beleidsorganisatie MEO,  en medewerkers van CBS en MINFIN.

 

Workshop Curalyse, MMC, Dinsdag 29 Mei 2012, van links naar rechts: Natalie Petronella, Luelo Girigorie, Stephen Chong, Sara Delgado, Dainadira Martis

 

Zeven generaties coordinator Curalyse

Momenteel wordt de zevende generatie Curalisten getraind. In chronologische volgorde de coordinators Curalyse:

1.      Hugo Esseboom (1994-1997)

2.      Runy Calmera  (1996-2000)

3.      Rogier Rijerse (1998-2002)

4.      Henk van Maanen (2003-2005)

5.      Lesly Sendar (2005- 2009)

6.      Dainadira Martis (2010 – okt 2014)  en Natalie Petronella (2006- heden)

7.      Mary-Rose Rosalia (okt 2014 –heden )

 En managers:

 1. Elfried Paulina (1994-1998)
 2. Jeroen Reijnen (1998-2002)
 3. Luelo Girigorie (2002- heden)

Antillyse

Behalve het Curalyse model van Curaçao zijn er ook modellen voor Bonaire (Bonalyse geheten) en St. Maarten (Soualiga geheten. Dat is "land van zout" in de taal van de oorspronkelijke inwoners, de indianen), voor St. Eustatius (Statialyse) en Saba (Sabalyse). De vijf modellen samen plus de nationale monetaire sector vormen Antillyse, het model van de Nederlandse Antillen als geheel. Antillyse is na update door MMC, eind 2003/begin 2004 gebruikt in de Baseline studie Duurzame economische ontwikkeling Nederlandse Antillen. Antillyse2004.xls staat als shareware op www.micromacroconsultants.com

Vanwege het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen 10-10-2010  heeft Antillyse nog slechts educatieve en historische waarde.

Er zijn nu, begin 2015, macroabc modellen draaiend voor Curaçao (Curalyse), Aruba (Maruba), Sint Maarten (SMAARTMODEL)

In principe is een gecombineerd model ‘’Oranjalyse’’ mogelijk, bestaande uit de modellen van ieder van de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba en van Nederland (het Macroabc-NL model dat als shareware staat op www.micromacroconsultants.com). Verder is vergelijking met Euralyse en andere macroabc modellen mogelijk (zie internationale deel van www.micromacroconsultants.com).


Resultaten bij Gebruik macro model Curalyse

Het macro model Curalyse is sinds mei 1996 operationeel. Sinds dit tijdstip is het model veelvuldig gebruikt, in het bijzonder voor de jaarlijkse opstelling van de Economic Outlook van DEZ Curaçao. Een niet limitatieve opsomming van het gebruik van het model is:

1.    Becijfering van de effecten van het te introduceren Salestax in juli 1996 in het kader van het Structureel Aanpassingsprogramma IMF voor Gedeputeerde van Economische Ontwikkeling en Toerisme;
2. Becijfering van de effecten van het totale aanpassingsprogramma IMF voor 3 jaar inclusief Sociaal Vangnet voor Gedeputeerde Eisden;
3. Vervaardiging notitie Perspectiefnota investeringsimpuls 1997, aangeboden door de Gedeputeerde van Economische Ontwikkeling en Toerisme aan de Eilandsraad bij de begrotingsbehandeling- Begroting 1997; dit is een notitie waarin de effecten van een geïnventariseerde lijst van 'red tape' toeristische projecten worden berekend;
4.    Vervaardiging notitie Effecten verhoging minimumlonen (4 scenario's) voor Gedeputeerde Eisden;
5.    Effecten afvloeien ambtenaren (10%, 5%), verschillende scenario's afvloeiingsregeling,
6.    Effecten exportinvesteringsimpuls;
7.    Becijferingen in het kader van het traject "Economische Noodprogramma" van de Dienst Economische Zaken in 1997;
8.    Notitie Economie, onze prioriteit!; dit is een notitie waarin naast het financiële fiscale beleid wordt gepleit voor meer nadruk op de economie;
9. Pusha Korsou!; Conferentie van Gedeputeerde Eisden om meer nadruk te leggen op de economische ontwikkeling; de effecten van toeristische, en structurele projecten zijn becijferd en gepresenteerd aan alle diensthoofden van het Eilandgebied Curaçao en hun ambtenaren;
10. Notitie effecten investeringsimpuls Mega Cruise Pier;
11. Conferentie Vakbonden bij Dienst Economische Zaken; met vakbonden is ingegaan op de economische situatie van Curaçao. Een aantal interessante actuele varianten zijn berekend, de koopkrachtmodule Antiltax-CUR (ook wel genaamd "Forsa") is uitgelegd;
12. Notitie effecten Build Own an Operate (BOO) en Isia Refinery Program (IRUP);
13. Notitie effecten renteverlaging 1 % (uitsplitsing hypotheekrente en commerciële rente);
14. Aanzet Notitie economische impact Isla Raffinaderij op de Curaçaose economie;
15. Notitie effecten investeringsimpuls (toeristische sector) ten behoeve van Gedeputeerde van Financiën E. Ys.
16. Curalyse is voorts in november 1997 ingezet tijdens de onderhandelingen van het IMF (drs. R. Calmera in delegatie Gedeputeerde E. Ys);
17. Curalyse is intensief gebruikt voor de prognoses en consistente ramingen van de kerngrootheden van de jaarlijkse publicatie van DEZ, de Economic Outlook;
18. Doorrekening hoe tot lage werkloosheid en voldoende deviezenvoorraad te komen ('omkeervraagstuk').
19. Stapsgewijze kwantificering beleidspakket à la IDB-rapport
20. Vermeldenswaard is verder dat Curalyse ook buiten DEZ al zelfstandig is gebruikt. Curalyse is gebruikt door de Kamer van Koophandel bij het vervaardigen van hun notitie in verband met verlaging winstbelasting etc. Hierin heeft de Kamer de effecten van een compleet beleidspakket becijferd met het macro model Curalyse; Zie ook op de Internet pagina van de KvK het rapport van drs. d. Dare: 'Self assessment of profit tax, and its effects on the Curaçao economy' op http://ww.iseeyou.com/kvk/chambus6.html
21. Op basis van de steeds bijgewerkte dataset van Curalyse en het model wordt regelmatig informatie verstrekt betreffende de ontwikkeling van verschillende grootheden aan externe relaties van de Dienst Economische Zaken en interne afdelingen van de Dienst Economische Zaken;
22. Curalyse is intensief gebruikt voor het doorrekenen van financiële en economische beleidsmaatregelen die in de jaren 2000 en 2001 zijn voorgesteld na overleg met het IMF.
23. Bij het doorrekenen van de economische effecten van hetzij een verhoging of dalende benzineprijzen wordt op kwartaalbasis het model ingezet. Het betreft vooral de effecten op de private consumptie, de productiebedrijven en de reële groei van de economie.
Modelgebruik sinds 2003:
24. De economische effecten van de te verwachten investering van het Hyatt project werd met behulp van dit instrument in beeld gebracht. Het betreft de effecten tijdens de bouwfase als in operationele fase van dit project. Hierdoor werd het mogelijk om een rationele discussie te voeren aangaande de te investeren bedrag door de overheid in het project versus de te verwachten opbrengsten ten behoeve de eilandeconomie.
25. In het kader van de kosten baten analyse ten behoeve van de Raffinaderij werd Curalyse ingezet om de economische effecten van de te verwachten investeringen die de komende jaren door de Raffinaderij zullen worden gepleegd inzichtelijk te maken.
26. In de komende jaren zullen naar verwachting de investeringen ten behoeve van de toeristische sector toenemen. In dat kader is door Dienst de economische impact van de te bouwen hotels in de komende jaren met behulp van Curalyse doorgerekend. Het betreft de economische effecten zowel tijdens de bouwfase als in de operationele fase.
27. In het kader van staatkundige structuur is door de Dienst een notitie Duurzame Economische Ontwikkeling opgesteld. In die notitie worden de economische effecten van de te verwachten investeringen van de komende jaren met het model doorgerekend. Daarnaast zijn tevens de economische effecten van een eventuele verbetering van het investeringsklimaat met behulp van het model in beeld gebracht.
28. In het kader van de bezuiniging manoeuvre van de overheid werd aan de Dienst verzocht om de economische effecten van dalende kosten van de sector gezondheidzorg op de overheiduitgaven in het bijzonder en de economische ontwikkeling in het algemeen inzichtelijk te maken.
29. Met het oog om de zuidelijke kust van het eiland zoveel mogelijk te reserveren voor toeristische ontwikkeling op het eiland is door de Dienst een eerste raming gedaan van de economische effecten van het ontmantelen van het water en elektriciteit productiebedrijf en het wederopbouw elders op het eiland. In de voornoemde berekening werd rekening gehouden met het feit dat het vrij komende terrein aangewend zal worden voor het bouwen van een nieuw hotel.
30.  In het kader van het staatkundige proces werd het model ingezet om de economische effecten van Naf 100 miljoen begrotingbesparing in beeld te brengen.
31. Om de economische effecten van het te bouwen Renaissance hotel op het eiland te kwantificeren en de overheid te ondersteunen tijdens het onderhandelingsproces werd eveneens het Curalyse model ingezet.
32. Curalyse is verder gebruikt bij maken van de jaarlijkse Outlook en updates van Meerjaren Duurzame Economisch Programma’s

Meer recentelijk is Curalyse, bijvoorbeeld in de periode januari 2012 –eind 2014  door MEO o.a. gebruikt als hulpmiddel bij de volgende berekeningen:

 • Macro-economische anlayse mogelijke indexering van het minimumloon;
 • Scenario berekening: BBP reele groei 1.5%
 • Macro-economische impact Insell Air;
 • Impact analyse The Curaçao Rocks Hotel
 • Impact analyse CTEX (digitale databank)
 • Afschaffen invoerrechten
 • Impact analyse verhoging OB op luxe producten en diensten en verlaging OB op gezonde producten
 • Raming/update BBP ieder kwartaal
 • Impact analyse investeringsprojecten (o.a., infrastructurele projecten, Kenepa resort, Sambil, nieuw ziekenhuis en Eden Shopper’s Paradise)
 • Impact analyse wegvallen Venezolaanse markt DAE
 • Huizenbouw project (naam project bleef onbekend)
 • Impact analyse hervormingen AOV en introductie basis ziektekosten verzekering t.b.v. het nationale dialoog
 • Impact analyse Space Experience Curaçao
 • Impact analyse introductie verplicht pensioen in opdracht van het ministerie van SOAW
 • Impact analyse hervorming onroerende zaak belasting
 • Curaçao Economic Outlook
 • Benodigde bedrag aan investeringen t.b.v. van mitigatie van negatieve groei in 2013 (op verzoek van voormalige minister Steven Martina) 

Voorts is het model in april 2014 gebruikt voor het maken van de Macromonitor. 

Zie voor een lijst van beleidsnotities en analyses waarbij eerder gebruik is gemaakt van het Curalyse model, in sheet Manual regel 150- 204, gevolgd door een lijst van participanten in workshops die vanaf januari 1995 zijn gegeven. Tot en met workshop 22 hebben in totaal  614 participanten deelgenomen, waarvan 255 verschillende personen.  Dus gemiddeld 28 participanten per workshop en gemiddeld 11  nieuwe participanten per workshop. De laatste workshop voor een breder publiek was 17 juni 2009.  Daarna waren er jaarlijks workshops met diverse participanten van MEO en soms CBS en FIN, en een keer een mini-conference met deelnemers uit Sint Maarten en Suriname.

Voorts wordt het model veelvuldig gebruikt voor interne beleidsnotities op verzoek van de Minister. Omdat Curalyse daarbij slechts een hulpmiddel is, is het niet steeds nodig in notities te vermelden dat Curalyse erbij werd benut.

Klik hier voor diverse foto’s van de workshops Curalyse.